Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/cbetaorg/forum.cbeta.org/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/cbetaorg/forum.cbeta.org/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
- 【三曼陀跋陀羅菩薩經】經文標點請教

CBETA 論壇

CBETA 討論群組 => 經文標點討論區 => : Zhi Feng April 03, 2009, 01:24:49 AM: 【三曼陀跋陀羅菩薩經】經文標點請教
: Zhi Feng April 03, 2009, 01:24:49 AM
---------------------------------------------------------------

【三曼陀跋陀羅菩薩經】經文標點請教

---------------------------------------------------------------

◎【三曼陀跋陀羅菩薩經】 http://www.cbeta.org/result/normal/T14/0483_001.htm

T14n0483_p0668a16(13)║某莫墮泥黎中薜荔禽獸勤苦八惡道中生。皆令生有佛處有菩薩處。
T14n0483_p0668a17(03)║皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。
T14n0483_p0668a18(08)║某持是功德因某好心。具足遍發阿耨多羅三耶三菩心。

請教

以上此段經文,若依前後文義,不知以下兩種新試標點,何者較為適切 ? 請教您們的意見。謝謝!

(1)皆令生有佛處、有菩薩處,皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德,因某好心具足,遍發阿耨多羅三耶三菩心。

(2)皆令生有佛處、有菩薩處,皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德因,某好心具足,遍發阿耨多羅三耶三菩心。

末學Zhi Feng合十

---------------------------------------------------------------


: 回覆: 【三曼陀跋陀羅菩薩經】經文標點請教
: maha April 03, 2009, 05:57:32 PM
「因某好心」的經文用字有點奇怪,查了高麗藏、磧砂藏也是一樣的用字。如果是二選一,我選一,也就是這個:

(1)皆令生有佛處、有菩薩處,皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德,因某好心具足,遍發阿耨多羅三耶三菩心。

意思上,這裡可能是指因為自己的功德、好心,而令所有眾生遍發阿耨多羅三耶三菩心。

這種不確定的狀況,假如你們在作業上可以加註解是可以記上一筆的。

maha


: 回覆: 【三曼陀跋陀羅菩薩經】經文標點請教
: Zhi Feng April 03, 2009, 06:56:59 PM
maha師兄  您好

幫忙此段經文  二校 及  新式標點的法友 來函
 
以下附上原信內容  提供給大家一併做為參考 

謝謝您

末學Zhi Feng合十

---------------------------------------------------------------

----- Original Message -----
From: kama_droma
To: Zhi Feng
Cc: Zhi Feng
Sent: Thursday, April 02, 2009 9:51 PM
Subject: 《阿彌陀佛聖典》斷句略疑

 Zhi Feng 您好:

 有關以下 粗體字 的斷句略有疑問:
 http://www.edupro.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5071&forum=16

【第五‧發願生西章】

◎【三曼陀跋陀羅菩薩經】 http://www.cbeta.org/result/normal/T14/0483_001.htm

皆令生有佛處、有菩薩處,皆令生須呵摩提阿彌陀佛剎。某持是功德,因某好心具足,遍發阿耨多羅三耶三菩心。

---------------------------------------------------------------

【說明】

  1.整篇經文內容敘述:三曼陀跋陀羅菩薩告訴文殊師利菩薩
                                  求菩薩道者    於佛前當行何法自致而得
    通篇語法皆是:某如何....某如何...

  2.依於上述,文意可能是:某具此「功德因」,某好心具足...
     故在《阿彌陀佛聖典》-30-二校稿時
     將此句斷為:某持是功德因,某好心具足...

 以上說明 請參考

                                      kama_droma.合十
                                         2009.04.02.

---------------------------------------------------------------


: 回覆: 【三曼陀跋陀羅菩薩經】經文標點請教
: maha April 03, 2009, 07:39:27 PM
這裡是指誰「發阿耨多羅三耶三菩心」?假如是單指「某」這個人,那麼「某持是功德因,某好心具足,遍發阿耨多羅三耶三菩心。」單獨來看似乎恰當(除了「遍」字),但跟上下文接合起來有點怪。因為從上下文整個來看,這裡應當是指令一切人(或一切與某)「遍發阿耨多羅三耶三菩心」。

若標作:「某持是功德,因某好心具足,遍發阿耨多羅三耶三菩心。」是比較能夠讀出令一切人「遍發阿耨多羅三耶三菩心」的意思。

我是這樣的考慮,所以選一。

呵呵,也可以說,聶道真這一句譯得不好。

maha


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.